Sports Bars in Shawnee (KS)

Best Sports Bars
(FB) = Facebook
(R) = ReviewShawnee Sports Bars

The Bar West 7174 Renner Rd, Shawnee, KS 66217 (Map) (FB) (R)
Barley's Kitchen & Tap 16649 Midland, Shawnee, KS 66217 (Map) (FB) (R)
Harley's Hideaway 12200 Johnson Dr, Shawnee, KS 66216 (Map) (FB) (R)
Jake's Place 12001 Johnson Dr, Shawnee, KS 66216 (Map) (FB) (R)
Johnny's Tavern 13131 Shawnee, Shawnee, KS 66216 (Map) (FB) (R)
Knub's Pub 5386 Roberts St, Shawnee, KS 66226 (Map) (FB) (R)
Minsky's Pizza 7198 Renner Rd, Shawnee, KS 66217 (Map) (FB) (R)
Nick and Jake's 22220 Midland Dr, Shawnee, KS 66226 (Map) (FB) (R)
The Other Place 22730 Midland Dr, Shawnee, KS 66226 (Map) (FB) (R)
The Pour House 7405 Nieman Rd, Shawnee, KS 66214 (Map) (FB) (R)
Sharks Billiards 10320 Shawnee, Shawnee, KS 66203 (Map) (FB) (R)
Tanner's Bar & Grill 22374 W. 66th, Shawnee, KS 66226 (Map) (FB) (R)


Kansas Sports Bars